رویه بازگرداندن

رویه بازگرداندن محصول در زعفران کالا در صورتی ممکن است که مشتری شرایط ذیل را دارا باشد:

برگشت کالا درصورتی امکانپذیر است که کالای ارسال شده به همراه فاکتور آن برگشت داده شود و شرایط ابتدایی محصول فراهم باشد.

برگشت محصول در صورتی قابل قبول است که جعبه پستی پلمپ آن باز نشده باشد و این موضوع توسط پست تایید گردد.

اگر محصول در هنگام حمل نقل دچار مشکل شود ، جبران آن با شرکت پست و یا حمل و نقل کننده است.